Concurs de recrutare – trei posturi contractuale

          R O M Â N I A

JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN

TEATRUL DE VEST REŞIŢA           

Nr. 1185/24.10.2016

A N U N Ţ

Teatrul de Vest Reşiţa organizează la sediu, în perioada 21-25 noiembrie 2016 concurs de recrutare privind ocuparea a trei posturi contractuale de execuţie vacante cu studii medii, respectiv 1 post de maestru sunet treapta II în cadrul Compartimentului Artistic al Teatrului de Vest Reşiţa, 1 post de administrator treapta I şi 1 post muncitor – costumier treapta I în cadrul Serviciului Contabilitate, Resurse Umane şi Administrativ al Teatrului de Vest Reşiţa.

 

Dosarul de concurs: pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

- cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;

- copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

- copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;

- carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

- cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează. Candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

- adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate. Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii

- curriculum vitae.

Actele depuse în copie xerox vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Relaţii suplimentare la numărul de telefon 0255-215080.

Condiţii de participare la concurs:

Condiţii generale: candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art.3 din HG nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare:

- are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

- cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

- are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

- are capacitate deplină de exerciţiu;

- are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

- îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

- nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice:

Pentru postul de maestru sunet:

- studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;

- experienţă în realizarea sonorizării spectacolelor de teatru şi concerte;

- vechime în muncă minim 3 ani şi 6 luni;

- Cunoştinţe operare PC.

Pentru postul de administrator:

- studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;

- cunoştinţe operare pe calculator Microsoft Office – nivel mediu;

- permis de conducere categoria B;

- vechime în muncă minim 3 ani;

- experienţă în activităţi administrative şi achiziţii materiale.

Pentru postul de muncitor – costumier:

- studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;

- vechime în muncă minim 6 ani;

Tipul probelor de concurs, locul, data şi ora desfăşurării acestora:

            Concursul pentru ocuparea posturilor contractuale de execuție vacante, cu studii medii de maestru sunet treapta II în cadrul Compartimentului Artistic, administrator treapta I şi muncitor – costumier treapta I în cadrul Serviciului Contabilitate, Resurse Umane şi Administrativ al Teatrului de Vest Reşiţa se va desfășura la sediul Teatrului de Vest Reşiţa şi constă în 3 etape succesive, după cum urmează:

- selecţia dosarelor de înscriere,

- proba scrisă: 21.11.2016, ora 10,00

- interviu: 25.11.2016, ora 10,00

Bibliografie/Tematică:

Pentru postul de maestru sunet:

1. Legea 319/2006 privind securitatea şi sănătatea în muncă, cu modificările şi completările ulterioare;

2. O.G. nr. 21/2007 privind instituţiile de spectacole sau concerte precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic, cu modificările şi completările ulterioare;

3. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;

4. Hotărârea Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr. 208/12.11.2013, pentru aprobarea Regulamentul de organizare şi funcţionare al Teatrul de Vest Reşiţa cu modificările şi completările ulterioare;

5. Atribuţiile maestrului de sunet.

Pentru postul de administrator:

1. Legea nr.22/1969, modificată şi completată prin Legea 54/1994 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice;

2. O.U.G nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, actualizată;

3. H.G nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările si completările ulterioare;

4. H.G nr. 276/2013 privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe;

5. O.M.F.P. nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;

6. Legea nr.319/2006 Legea securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi completările ulterioare;

7. Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările ulterioare;

8. Legea nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, actualizată;

9. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;

10. Hotărârea Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr. 208/12.11.2013, pentru aprobarea Regulamentul de organizare şi funcţionare al Teatrul de Vest Reşiţa cu modificările şi completările ulterioare.

Pentru postul de muncitor – costumier

1. Legea 319/2006 privind securitatea şi sănătatea în muncă, cu modificările şi completările ulterioare;

2. O.G. nr. 21/2007 privind instituţiile de spectacole sau concerte precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic, cu modificările şi completările ulterioare;

3. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;

4. Hotărârea Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr. 208/12.11.2013, pentru aprobarea Regulamentul de organizare şi funcţionare al Teatrul de Vest Reşiţa, cu modificările şi completările ulterioare;

5. Atribuţiile muncitorului-costumier.

Calendarul de desfăşurare a concursului:

- data-limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs: dosarul de concurs se depune în termen de maxim 10 zile lucrătoare de la publicarea anunțului, respectiv în perioada 31.10–11.11.2016, la sediul Teatrului de Vest Reşiţa, Piața 1 Decembrie 1918, nr. 5, luni-joi până la ora 15,00, vineri până la ora 13,00, la Secretariat.

- datele de desfăşurare a probelor de concurs:

- selecţia dosarelor de înscriere: în termen de maxim 2 zile lucrătoare de la finalizarea termenului de depunere al dosarelor, respectiv în data de 15.11.2016, până la ora 16,00;

-rezultatele selecției dosarelor se afișează: în termen de 1 zi lucrătoare de la finalizarea termenului de selecţie al dosarelor, cel târziu în data de 16.11.2016;

- termen depunere contestații cu privire la rezultatul selecției dosarelor: 1 zi lucrătoare de la afișarea rezultatelor privind selecția dosarelor, cel târziu în data de 17.11.2016;

-termen verificare contestații și de afișare a rezultatelor contestațiilor cu privire la selecția dosarelor 1 zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor privind selecția dosarelor;

- proba scrisă, se va desfășura în data de 21.11.2016, ora 10,00;

- notarea probei scrise și afișarea rezultatelor obținute de candidați la proba scrisă: în termen de maxim 1 zi lucrătoare de la finalizarea probei scrise, în data de 22.11.2016, ora 15,00;

- termen depunere contestații cu privire la rezultatul probei scrise: 1 zi lucrătoare de la afișarea rezultatelor privind proba scrisă, cel mai târziu în data de 23.11.2016, ora 15,00;

- termen analiză contestații și de afișare a rezultatelor contestațiilor depuse la proba scrisă: maxim 1 zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor privind proba scrisă: cel mai târziu în data de 24.11.2016, ora 15,00;

- interviul, se va desfășura în data de 25.11.2016, ora 10,00.

- notarea interviului și afișarea rezultatelor obținute de candidați la interviu: în termen de 1 zi lucrătoare de la finalizarea interviului, 28.11.2016, ora 16,00;

- termen depunere contestații cu privire la rezultatul interviului: 1 zi lucrătoare de la afișarea rezultatelor privind interviul, cel mai târziu în data de 29.11.2016, ora 16,00;

- termen analiză contestații și de afișare a rezultatelor contestațiilor depuse la interviu: 1 zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor privind interviul, cu afişare imediată, 02.12.2016, ora 16,00;

Toate listele privind rezultatele probelor sau privind rezultatele contestațiilor se afișează la sediul Teatrului de Vest Reşiţa, precum şi pe pagina de internet a acesteia: www.teatruldevestresita-cs.ro .

Informaţii suplimentare privind concursul: sediul Teatrului de Vest Reşiţa, Piața 1 Decembrie 1918, nr. 5 – Secretariat, tel. 0255-215080 şi pe pagina de internet a instituţiei www.teatruldevestresita-cs.ro.

 

MANAGER

Dumitru VLĂDULESCU